Covid-19

dane zaktualizowane 23.XII.2020

 

Procedury i zasady bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Firmie „Pod Różami”

🕖 W hotelu Pod Różami:

- Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób w nim niezakwaterowanych.

- W wyznaczonych miejscach rozmieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji.

- Śniadania są serwowane w formie indywidualnej.

- Personel / obsługa wyposażona jest w maseczki lub przyłbice.

- Komunikacja między pracownikami oraz obsługi z Gośćmi z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1,5 m. 

- Na recepcji zamontowano pleksi, która jest dodatkową barierą ochronną pomiędzy gościem i recepcjonistką.

- Zalecamy płatności kartą.

- Istnieje możliwość zakupu maseczki wielorazowego użytku w recepcji hotelu.

- Odradzamy korzystanie z części wspólnych hotelu, jakim jest np. taras wypoczynkowy.

- Wszystkie powierzchnie stykowe na terenie hotelu (klamki, poręcze, włączniki, blat recepcyjny, terminal płatniczy itp. są regularnie dezynfekowane.

- Pokoje hotelowe są sprzątane i dezynfekowane po każdym pobycie Gościa w pokoju. Dezynfekcja dotyczy przede wszystkim łazienki, blatów, kontaktów/ włączników, klamek, pilota, oparć krzeseł.

- Każdorazowo po sprzątaniu pokój jest gruntownie wywietrzony.

- Zalecamy również wietrzenie pokoju hotelowego przez Gości w ciągu dnia (szczególnie jeśli Gości przebywa w hotelu przez kilka dni)

- Jeśli Gości sobie życzy możliwe jest sprzątniecie i dezynfekcja pokoju w trakcie pobytu (dotyczy wyłącznie pobytów dłuższych niż 4 doby).

- W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa u Gościa hotelu natychmiast zostaje od odizolowany w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu / pokoju. Wdrażana zostaje procedura postępowania w przypadku zakażenia, zgodna z zaleceniami Głównego Inspektora Sanepidu. Wszystkie pomieszczenia w których przebywał Gość zostają zdezynfekowane. 

Od dnia 28.XII.2020 do do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

2. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

2) dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;

6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;

7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);

8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art.2pkt5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) poza miejscem stałego zamieszkania;

9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem

lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;

13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;

14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;

16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

3. Potwierdzeniem:

1) wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;

2) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9;

3) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;

4) wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, jest legitymacja służbowa;

5) wykonywania pracy, o której mowa w ust. 2 pkt 12, jest dokument wystawiony przez pracodawcę;

6) faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;

7) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;

8) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;

9) wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa ust. 2 pkt 16, jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.

4. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 14–21.

5. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 9, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 2, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

Pełna treść rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf

Zmiany z dnia 14.01.2021 r.

1. 2) w ust. 2:

1. a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 1a”,

2. b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;

9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;”,

c) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17–25 w brzmieniu:

„17) dla pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);

18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

19) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;

20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);

21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infra- struktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub dzia- łalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;

24) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;

25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa wart.9ust.1lit.b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego imRady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”;

27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;

29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami.”,

🕖 RESTAURACJA - zamówienia dla gości restauracji z zewnątrz odbywają się wyłącznie w formie na wynos.

Zamówienia można składać osobiście  w lokalu (należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować odległość 1.5m. od innych gości) bądź pod nr. tel: 533 895 545.

Menu: https://www.pod-rozami.com.pl/menu

Zamówienia na wynos można odebrać w restauracji bądź drive thru - podjedź pod lokal, a kelner podejdzie do auta.

- zalecamy płatność kartą płatniczą

- odbiór zamówień w Restauracji (z przodu budynku)

🕖 Rezerwacje na IMPREZY ZORGANIZOWANE (urodziny / imieniny, wesela, komunie itp.) - zrobimy wszystko, żeby przenieść rezerwacje dokonane w naszym lokalu na inny, dogodny dla Państwa termin Jeśli już teraz znacie Państwo nowo wyznaczony termin, napiszcie / zadzwońcie - podpiszemy aneksy do obecnej umowy i będziemy trzymać kciuki, aby do tego czasu wszystko wróciło do normy 

🕖 SKLEP TOP MARKET daje możliwość zakupów poprzez przesłanie listy zakupów online. Aby zrobić zakupy przeczytaj szczegóły na www.pod-rozami.com.pl/sklep . Jeśli zamówionego przez Państwa produktu nie będzie na stanie, będziemy kontaktowali się telefonicznie, aby zaproponować zamiennik - dlatego ważne jest podanie numeru telefonu. W razie pytań, dzwońcie:  531 575 383 

Dowóz (kolejnego dnia po złożonym zamówieniu w godz,. 12:00-19:00). Dostarczamy zakupy do 12 km od Top Market (Radomska 49, Jedlnia-Letnisko) koszt 7 zł 

 

Odbiór własny 

  • wszystkie zamówienia będą gotowe do odebrania po godz. 12:00 następnego dnia. Przy wejściu istnieją dwie kolejki: do sklepu oraz do odbioru zamówień.

Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wierzymy, że już wkrótce 

goszczenie Was w naszych skromnych progach nabierze innego charakteru. 

© 2020 Pod Różami

Wszystkie prawa zastrzeżone

26-630  Jedlnia-Letnisko,

ul. Radomska 49

Tel. 48 32 22 141

Kom 501-044-752

Znajdź nas

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey TripAdvisor Icon

Akceptujemy

Rozwiń